Skip to main content

Seachtain na Gaeilge

Ta Seachtain na Gaeilge ar siul anseo i Scoil Naisiunta an Fhaithe. Ta Gaeilge a usaid againn go leir i rith an lae. Bigi linn!